Skizofreni


Sygdomsrisiko i livet: 1%

Begyndelsestidspunkt: Hyppigst mellem 20-25 år. Kvinder 3-5 år senere end mænd 

Kønsfordeling:  Lige så mange mænd som kvinder

Symptomer

Symptomerne opdeles i positive symptomer og negative symptomer.

Positive symptomer

 • Hallucinationer
 • Vrangforestillinger
 • Tankeforstyrrelser
 • Ændret selvopfattelse

Hallucinationer

Er oplevelser, som har sansningens karakter, uden at der er et reelt sanseindtryk (udefra)

Eksempel: Personen oplever at høre stemmer, uden at nogen har talt (hørehallucinationer).

Vrangforestillinger

Forestillinger, som personen anser for rigtige, selvom der ikke findes nogen beviser for det, og der  findes beviser for det modsatte.

Forestillinger, som ikke deles af andre.

Forestillinger, som personen ikke har i perioder, hvor han/hun har det godt, fungerer normalt.

Eksempel: Personen føler sig forfulgt af andre

Tankeforstyrrelser

 • Pludselige tankestop
 • Flere tanker maser sig på samtidigt
 • Uvedkommende tanker trænger sig på
 • Tankerne bliver ved med at køre rundt i hovedet
 • Tanken hænger fast
 •  Modsat rettede tanker
 • Man har svært ved at fastholde opmærksomheden
 • Man bliver nemt afledt af tanker eller sanseindtryk

Ændret selvopfattelse

Fornemmelsen af én selv kan blive forandret, så man f.eks. har svært ved at skelne mellem sig selv og omgivelserne.

Negative symptomer

 • Mangel på energi
 • Tilbagetrækning
 • Følelsesforstyrrelser

Mangel på energi

 • Man er plaget af passivitet
 • Man får ikke udrettet så meget
 • Man har vanskeligt ved at blive begejstret
 • Man har mindre interesse for omgivelserne

Tilbagetrækning

 • Man undgår kontakter med andre
 • Opholder sig meget hjemme

Følelsesforstyrrelser

 • Følelser opleves svagere
 • Man har svært ved at vise sine følelser
 • Man har svært ved at glæde sig
 • Man har modsatrettede følelser
 • Humøret svinger

Hvordan forklares sygdommen?

Sårbarheds-stress-modellen

 • Sårbarhed i personen
  • nedarvet tilbøjelighed eller tidligt erhvervet  
      tilbøjelighed til at udvikle sygdommen
 • Stress
  • belastende oplevelser i livet

Gennem stress bliver sårbarheden aktiveret og sygdommen bliver udløst.

Vægt model - psykisk ligevægt


Belastningstolerance (Coping = evne til at hamle op med belastning)